Lederutvikling-icon

Coaching

Utvikling, endring og læring for deg og teamet.

Coaching er et sentralt virkemiddel og metoder for ledere, lederteamet og enkeltpersoner som har ambisjoner om å oppnå de mål de setter; for seg selv og gruppen de er medlem i. 

Considium tilbyr coaching som en kjerneaktivitet i alt utviklingsarbeid, i endringsprosesser og læring. Coaching baserer seg på den enkeltes egen praksis. Det er den daglige og praktiske arbeidsutførelse som er grunnlaget for vår måte å utøve coaching på.

Sammenfattende er Coaching svært virksomt dersom du:

 • Vil utvikle deg i lederrollen og ta i bruk dine åpenbare og mer underliggende talenter
 • Ønsker å coache dine medarbeidere og hjelpe andre til å utvikle seg
 • Mener at godt lagarbeid er en forutsetning for å oppnå de resultater man setter seg.
 • Ønsker å få overført kunnskaper og ferdigheter i coaching parallelt under vår coachingprosess
 • Vil fremstå som en trygg person med god selvinnsikt

Samtalepartner

Våre konsulenter har lang erfaring med å bistå ledere, ledergrupper og enkeltpersoner som ønsker seg en samtalepartner for å oppnå suksess og finne balansen mellom eget arbeid og eget livsinnhold.

033_te_considium-2249

Faser i en coachingprosess:

 • Mål. Målbeskrivelse som gjensidige kontrakt. Innholdet i kontrakten utformes og beskrives i fellesskap enten dette er mellom to eller innad i en gruppe.
 • Kommunikasjon. Kontrakt om kommunikasjonsformer og gjensidige forventninger
 • Prosess. Plan beskrives og omfatter tidsbruk, arbeidsdeling og tilgjengelighet
 • Vurdering. Løpende evaluering av målene og prosessen. Debriefe hendelser, prosesser og læring
 • Avvikling. Oppsummere måloppnåelse og læring. Fortrolighet og kommunikasjon overfor omverden.

 

015_te_considium-2161

Konflikthåndtering – forutsetning og gjennomføring

For å oppnå et godt resultat er forutsigbart og systematisk arbeid som bygger på fire ufravikelige forhold helt avgjørende som forutsetning:

 • Arbeidet forankres i lederlinja slik at du som leder eier prosessen og resultatet
 • Alle berørte involveres – involvér så få som mulig, men tilstrekkelig mange
 • Arbeidet gjennomføres tydelig, oversiktlig og forutsigbart
 • Ikke avslutt arbeidet før varig endring er oppnådd 

Beskriv kjennetegnene på at situasjonen løst.

Gjør klare avtaler på rolle- og oppgavefordeling i gjennomføring av håndteringen. Hvem som er ansvarlig for at man kommer fram til en løsning, og hvem som har hvilke roller i gjennomføringen. 

Vi kartlegger situasjonen, hvem er involvert, hva er utløsende årsak og hva er eventuelt gjort tidligere for å finne løsning. Dette skjer gjennom samtaler med oppdragsgiver og i systematiske intervjuer av de involverte. Hver enkelt gir sin beskrivelse av situasjonen og forslag til hva som kan bringe løsning. Hver enkelt utfordres på å forplikte seg til å bidra til løsning.

Deretter setter vi inn nødvendige tiltak for å få til løsning. Vi må ikke avslutte før varig endring er oppnådd og avtaler om hvordan endringen skal ivaretas.

iStock-1085389362

Tilnærming og arbeidsform

Etikk og verdier
 • Coaching må alltid bygge på en felles etisk plattform. Det viktigste elementet i coaching er tillit. Tillit er en gjensidighet som åpner opp for at man kan stole på hverandre og i fellesskap reflektere seg frem til nye perspektiver og løsninger. Når relasjonen bygger på likeverdighet og gjensidighet blir det lett å omgås og ingen tema blir for vanskelige. Det samme prinsippet gjelder når coaching foregår i grupper. Gruppen må til enhver tid vite hvor de har coachen og at handlingsrommet for gjensidighet alltid må ligger innenfor de rammer som til enhver tid er gitt. 
 • Som coach kan det være fristende å forsøke å påvirke på måter som ikke fungerer for den enkelte. Mange faller for fristelsen til å belære, moralisere, styre/bestemme eller gi råd som bare virker på overflaten. Considiums etiske plattformen er en garanti for at dette ikke skjer. Etterlevelse av grunnleggende verdier bidrar til at vår coaching gir deg «hjelp til selvhjelp!». 
 • Som samtalepartner legger Considium vekt på å finne et felles innhold til verdiene respekt, ansvar og omsorg. Skal du utvikle deg faglig og menneskelig er det avgjørende at du har en tillitsperson som våger å utfordre deg og som ser din egenart og dine potensialer. En Cosidium coach har respekt for ditt ståsted, som tar ansvar for prosessen og som viser deg omsorg når utfordringene dine oppleves krevende. 
Trening og eksperimentering
 • Det er flere fellestrekk ved arbeidsformene til en idrettscoach og en organisasjonscoach. Spesielt dreier dette seg om utvikling og endring som et resultat av trening og utprøving. Vi utarbeider treningsprogram der den/de som mottar veiledningen skal få trene på situasjoner som er uvante, kan være skremmende og ikke minst prøve ut handlinger som bryter fastlåste adferdsmønstre. Hensikten er å skaffe seg nye erfaringer og bli klokere. Trening og coaching fører ofte til gjennomgripende endringer på mange nivåer i en utviklingsprosess:
  • Trygghet og tydelighet i utførelse av krevende oppgaver og ved håndtering av vanskelige situasjoner
  • Tilførsel av ny kunnskap om egen organisasjon, om ledelse og krav til lederrollen.  Gir forståelse for og innsikt i systemer, dynamikken i grupper og mennesker seg imellom
  • Fører til økt forståelse av hvem man er som kollega, leder og menneske. Med andre ord større selvinnsikt. 
  • God selvinnsikt innebærer mange kvaliteter der ledere blir bedre ledere, grupper arbeider bedre sammen og den enkelte blir tryggere og sikrere på seg selv. Trygge mennesker er gode å arbeide sammen med. Man trenger sjelden angrep og forsvarsposisjoner, ser sjelden ned på andre mennesker. Man er i god posisjon til å utfordre og avlære uhensiktsmessig adferd.