Konflikthåndtering-icon

Konflikthåndtering

Der to eller flere mennesker er samlet vil det alltid oppstå meningsforskjeller og spenning mellom ulike interesser. Det er sunnhetstegn og er en forutsetning for all utvikling. 

3 grep vi hjelper deg med for å håndtere konflikter:

  • Vi gir deg opplæring i hvordan du kan håndtere  konflikt
  • Vi veileder deg underveis i prosessen som du må håndtere
  • VI kan gå inn og overta håndteringen av prosessen til konflikten er løst, i et nært samarbeid med partene

De aller fleste miljøer håndterer spenning mellom ulikheter og interesser konstruktivt. Problemene oppstår når enkeltpersoners eller gruppers interesser blir viktigere enn fellesskapets, når særinteresser kommer i veien for og blir større enn målene man skal nå sammen. Konflikten merkes når uenighet og spenning eskalerer og blir følelsesmessig krevende og fastlåst. Og dette går ikke over av seg selv.

Konflikter kan unngås og håndteres når du som leder er tydelig på retning og skaper forutsigbarhet og viser lydhørhet for medarbeiderne. Tydelige avtaler om roller og oppgaver reduserer antakelsene og er viktige bidrag både til å unngå konflikter og til å håndtere dem som er oppstått.

020_te_considium-2182

Tilnærming og arbeidsform

Når det oppstår konflikt av noe slag må du ikke vente og se om det går over. Når du merker det og det begynner å komme bekymringsmeldinger må du ta tak i det med en gang. Det kan dreie seg om behov for megling mellom få personer, eller at deler av eller et helt arbeidsmiljø er preget av en konflikt.

047_te_considium-2318

Konflikthåndtering – forutsetning og gjennomføring

For å oppnå et godt resultat er forutsigbart og systematisk arbeid som bygger på fire ufravikelige forhold helt avgjørende som forutsetning:

  • Arbeidet forankres i lederlinja slik at du som leder eier prosessen og resultatet
  • Alle berørte involveres – involvér så få som mulig, men tilstrekkelig mange
  • Arbeidet gjennomføres tydelig, oversiktlig og forutsigbart
  • Ikke avslutt arbeidet før varig endring er oppnådd 

Beskriv kjennetegnene på at situasjonen løst.

Gjør klare avtaler om rolle- og oppgavefordeling i gjennomføring av håndteringen: Hvem som er ansvarlig for at man kommer fram til en løsning, og hvem som har hvilke roller i gjennomføringen. 

Situasjonen kartlegges, hvem er involvert, hva er utløsende årsak og hva er eventuelt gjort tidligere for å finne løsning. Dette skjer gjennom samtaler med oppdragsgiver og i systematiske intervjuer av de involverte. Hver enkelt gir sin beskrivelse av situasjonen og forslag til hva som kan bringe løsning. Alle aktørene forplikter seg personlig til å bidra til løsning.

Deretter setter vi inn nødvendige tiltak for å få til løsning. Vi må ikke avslutte før varig endring er oppnådd og avtaler om hvordan endringen skal ivaretas.

074_te_considium-2566

Dette kan du oppnå med bistand til konflikthåndtering

Fravær av varsling

Misnøye i et arbeidsmiljø kan slå ut i en varsling. Dersom du tar tak og gjennomfører på en ryddig måte, vil sjansen for at det kommer til varsling reduseres eller forsvinne. Varsling er jo som kjent veldig kostbart mht. menneskelige og økonomiske ressurser.

Riktig dimensjonering

Det er viktig at du får involvert dem som er berørte av konflikten. Samtidig må den ikke favne for mange slik at det blåses ut av proporsjoner 

Ryddig og planmessig gjennomføring 

Husk at det er mennesker og menneskelige følelser involvert. En konflikthåndtering må være ryddig og fri for antakelser. Alle avtaleforhold må tas hensyn til, ansvars- og rollefordeling må tydeliggjøres, nødvendig informasjon må gis og tidsplaner må følges. Husk at du ikke kan beslutte at en konflikt er over, du må ta nødvendig tid og skritt for å utvikle endringene som må til. 

 

Varig endring

Husk å sørge for at aktørene inngår forpliktende avtaler om hva som skal til for å sikre at de oppnådde endringene vil vare.