leadership-icon

Lederutvikling

Vi vet at de beste resultatene nås når lederutvikling knyttes tett til deltakernes strategiske og operative hverdag, og når deltakerne er aktører og ikke passive tilhørere i sin egen læringsprosess.

Hensikten med Considiums lederutvikling er å styrke ledelseskulturen hos oppdragsgiver i tråd med vedtatte verdier og krav og å skape økt gjennomføringskraft ved å styrke relasjoner og samspill på tvers i organisasjonen.

Fokus for vår lederutvikling vil være å øke bevissthet og ferdigheter knyttet til å lede andre, å lede seg selv og å lede endring.

 

Tjenester

 Typiske oppdrag kan være:

 • Endringsledelse
 • Strategisk ledelse
 • Operativt lederskap
 • Teamutvikling
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Kultur og verdier
 • Mental trening

Gratulerer! Er du en av de få?

Kan du nikke gjenkjennende til disse punktene har du all grunn til å være fornøyd: 

 • Du har kontroll på tallene og kjenner rot-årsaken til avvikene
 • Du får sjelden overraskelser i tallene
 • Du har gode prosesser for å lukke budsjettavvikene (for de vil komme)
 • Controllerne er fremoverlente og i forkant av forretningsutviklingen
 • Du avverger fremfor å måtte forklare i etterkant
 • Du har godt nedbrutte budsjetter og utarbeider løpende forecasts
 • Det er fullt fokus og kontroll på balansen i regnskapet
 • Du har optimal likviditetsstyring (lite kapital er bundet i den operative driften)
 • Du vet hvor i virksomheten du tjener penger

Dersom dette er tilfellet må vi få gratulere deg. I motsatt fall hjelper vi deg mer enn gjerne til å bli litt bedre.

iStock-664584862@2x

Tilnærming og arbeidsform 

Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen. Vi vil i denne sammenheng benytte deltakernes egne hverdagsutfordringer som utgangspunkt for trening og øvelser fremfor generelle case.

I hovedsak vil dette omhandle:

 • Arbeidsprosesser og leveranser (de resultater jeg er ansvarlig for)
 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling (de menneskene jeg leder)
 • Kommunikasjon og adferd (jeg som leder)
071_te_considium-2547

Vårt grunnleggende prinsipp er at deltakere i et lederutviklingsprogram i hovedsak skal kunne trene på egen arena, dvs. i egen arbeidssituasjon. Fellessamlingene i et slikt program vil utgjøre et ”testlaboratorium” for egen lederadferd. Vi benytter varierte læringsmetoder og -prinsipper, og vi vil skifte mellom bruk av rolletrening, observasjon, tilbakemelding og erfaringsutveksling som videre vil belyses med relevant ledelsesteori. Vår metodikk innebærer at ledere trener i en åpen og støttende dialog på tvers av avdelinger og nivåer.

Som en rød tråd i alle læringsprosesser benytter vi et element av resultatledelse. Dette innebærer at den enkelte leder utarbeider personlige utviklings- og resultatmål, og deretter gjennomføres det løpende resultatsikring av disse. Målene vil være direkte relatert til egen rolle og eget resultatansvar.

Vårt teoretiske fundament er beskrevet i boken “Resultatledelse i teori og praksis” av John Erik Stenberg (Considium, Asker 2013).

062_te_considium-2492

Lederveiledning (Coaching)

Hensikten med lederveiledning er å skape en arena for å diskutere både faglige og mer personlige problemstillinger som leder innen en trygg, men samtidig utfordrende ramme.

Coaching bygger på den forutsetning at oppdragsgiveren har ansvar for egen utvikling og å forberede temaer for diskusjon. Konsulentens ansvar er på bakgrunn av dette å identifisere relevante problemstillinger og å bidra til at disse bearbeides slik at de kan håndteres på en forsvarlig og effektiv måte.

 

Veiledningssamtalene vil normalt utdype følgende temaer:

 • egen adferd og hvordan denne oppleves
 • delegering og styring
 • egen autoritet
 • egen rolle som leder
 • konflikthåndtering og håndtering av dilemmaer
 • egen tidsstyring og prioritering
 • forberedelser til viktige og/eller kritiske situasjoner