Organisasjonsutvikling-icon

Organisasjonsutvikling

For at omstillingsarbeidet i en organisasjon skal lykkes er vi avhengige av at energien til alle dyktige medarbeidere kanaliseres i riktig retning og at det etableres en tydelig bedriftskultur med bevissthet rundt hva som er bedriftens overordnede mål og grunnleggende verdier. Det må oppmuntres til ansvar, selvstendighet og kreativitet for å skape handling, og for å sikre at relasjoner og samspill mellom mennesker fungerer optimalt.

Considiums tjenester og leveranser knyttet til Organisasjonsutvikling:

 • Omorganisering
 • Fusjoner og Kommunesammenslåing
 • Nedbemanning
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon
 • Lean og Kontinuerlig forbedring
 • Kvalitetssikring

Tilnærming og arbeidsform

Vår metodiske tilnærming til planlegging og gjennomføring av endringsarbeid er prosessdrevet og ikke ekspertdrevet. Vår arbeidsform baserer seg på å skape en konstruktiv prosess som kombinerer lokal kompetanse med den forståelsen som bringes inn av ekstern erfaring.

042_te_considium-2297

Oppsummert bygger vår arbeidsform på:

Oppsummert bygger vår arbeidsform på:

 • å etablere en felles forståelse for organisasjonskultur og styrende verdikrav
 • å etablere og forankre et godt faktagrunnlag med basis i erfaringsdata
 • å skape felles erkjennelse av behov for endring
 • å forankre mål og hensikt for omstillingsarbeidet hos alle involverte
 • å etablere møtearenaer for problemløsning og beslutningstagning som danner grunnlag for
  effektiv styring
 • å skreddersy og gjennomføre trening av ledere i forhold til de behov som oppstår underveis
 • å sikre kunnskapsoverføringen mellom konsulenter og foretakets egne ressurser gjennom et
  tett samarbeid hvor prosessene er eid av de berørte ledere og støttet av konsulenten
066_te_considium-2513

Konflikthåndtering – forutsetning og gjennomføring

For å oppnå et godt resultat er forutsigbart og systematisk arbeid som bygger på fire ufravikelige forhold helt avgjørende som forutsetning:

 • Arbeidet forankres i lederlinja slik at du som leder eier prosessen og resultatet
 • Alle berørte involveres – involvér så få som mulig, men tilstrekkelig mange
 • Arbeidet gjennomføres tydelig, oversiktlig og forutsigbart
 • Ikke avslutt arbeidet før varig endring er oppnådd 

Beskriv kjennetegnene på at situasjonen løst.

Gjør klare avtaler på rolle- og oppgavefordeling i gjennomføring av håndteringen. Hvem som er ansvarlig for at man kommer fram til en løsning, og hvem som har hvilke roller i gjennomføringen. 

Vi kartlegger situasjonen, hvem er involvert, hva er utløsende årsak og hva er eventuelt gjort tidligere for å finne løsning. Dette skjer gjennom samtaler med oppdragsgiver og i systematiske intervjuer av de involverte. Hver enkelt gir sin beskrivelse av situasjonen og forslag til hva som kan bringe løsning. Hver enkelt utfordres på å forplikte seg til å bidra til løsning.

Deretter setter vi inn nødvendige tiltak for å få til løsning. Vi må ikke avslutte før varig endring er oppnådd og avtaler om hvordan endringen skal ivaretas.

iStock-1085389362

Gjennomføring av utviklingstiltak

Implementering av endringer i en organisasjon vil alltid få konsekvenser for bedriftens styrings- og
ledelsesprosesser. I tillegg vil endring og omstilling som oftest stille nye krav til bedriftens produkter
og tjenestene, leveranseprosessene og de ansattes kompetanse. Endring i en av disse faktorene vil
skape behov for endring i de andre faktorene. Vår tilnærming til endringsarbeid sikrer at disse
sammenhengene ivaretas og at nødvendige beslutninger forankres på måter som skaper eierskap i hele organisasjonen.

Kompetanseoverføring

Skal endringsprosesser lykkes, er det avgjørende at oppdragsgiveren selv vet hvordan slike prosesser
skal videreføres etter at oppdraget er sluttført. Systematisk arbeid med kompetanseoverføring
underveis vil sikre at virksomheten selv har kunnskap om hvordan løsningene er utarbeidet og
fungerer og om hvordan resultatene er skapt.
Vår metode for kompetanseoverføring innebærer at Considium under hele prosessen vil samarbeide
tett med virksomhetens egne medarbeidere slik at de skaffer seg praktisk og teoretisk erfaring
knyttet til endringsarbeidet.