logo-icon

Konflikthåndtering

Der to eller flere mennesker er samlet vil det alltid oppstå meningsforskjeller og spenning mellom ulike interesser. Det er sunnhetstegn og er en forutsetning for all utvikling. 

3 grep vi hjelper deg med for å håndtere konflikter:

  • Vi gir deg opplæring i hvordan du kan håndtere  konflikt
  • Vi veileder deg underveis i prosessen som du må håndtere
  • VI kan gå inn og overta håndteringen av prosessen til konflikten er løst, i et nært samarbeid med partene

De aller fleste miljøer håndterer spenning mellom ulikheter og interesser konstruktivt. Problemene oppstår når enkeltpersoners eller gruppers interesser blir viktigere enn fellesskapets, når særinteresser kommer i veien for og blir større enn målene man skal nå sammen. Konflikten merkes når uenighet og spenning eskalerer og blir følelsesmessig krevende og fastlåst. Og dette går ikke over av seg selv.

Konflikter unngås og kan håndteres når du som leder er tydelig på retning og skaper forutsigbarhet og viser lydhørhet for medarbeiderne. Tydelige avtaler om roller og oppgaver hjelper til å unngå antakelser og er viktige bidrag både for å unngå konflikter og for å håndtere dem som er oppstått.

hvordan-lede-endring

Tilnærming og arbeidsform

Når det oppstår konflikt av noe slag må du ikke vente og se om det går over. Når du merker det og det begynner å komme bekymringsmeldinger må du ta tak i det med en gang. Det kan dreie seg om behov megling mellom få personer, eller at deler av eller et helt arbeidsmiljø er preget av en konflikt.

iStock-664584862@2x

Konflikthåndtering – forutsetning og gjennomføring

For å oppnå et godt resultat er forutsigbart og systematisk arbeid som bygger på fire ufravikelige forhold helt avgjørende som forutsetning:

  • Arbeidet forankres i lederlinja slik at du som leder eier prosessen og resultatet
  • Alle berørte involveres – involvér så få som mulig, men tilstrekkelig mange
  • Arbeidet gjennomføres tydelig, oversiktlig og forutsigbart
  • Ikke avslutt arbeidet før varig endring er oppnådd 

Beskriv kjennetegnene på at situasjonen løst.

Gjør klare avtaler på rolle- og oppgavefordeling i gjennomføring av håndteringen. Hvem som er ansvarlig for at man kommer fram til en løsning, og hvem som har hvilke roller i gjennomføringen. 

Vi kartlegger situasjonen, hvem er involvert, hva er utløsende årsak og hva er eventuelt gjort tidligere for å finne løsning. Dette skjer gjennom samtaler med oppdragsgiver og i systematiske intervjuer av de involverte. Hver enkelt gir sin beskrivelse av situasjonen og forslag til hva som kan bringe løsning. Hver enkelt utfordres på å forplikte seg til å bidra til løsning.

Deretter setter vi inn nødvendige tiltak for å få til løsning. Vi må ikke avslutte før varig endring er oppnådd og avtaler om hvordan endringen skal ivaretas.

iStock-1085389362

Personvernerklæring

Considium Consulting Group AS sin behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

 

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Considium Consulting Group er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

 

Cookies

Loven om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer om bruk av informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Dette er de mest relevante informasjonskapslene vi bruker:

  1. Google Analytics
  2. HubSpot tracking

Du kan når som helst reservere deg fra cookies ved å endre innstillingene i din nettleser.

 

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Considium Consulting Group kan kategoriseres slik:
Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.
Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

 

Gyldige behandlingsgrunnlag:
Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Considium Consulting Group skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

 

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Considium datalagringsrutiner.
Rett til innsyn, retting, sletting, og dataportabilitet.

Rett til å kreve innsyn:
Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:
Dersom du mener at Considium Consulting Group har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet:
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Considium Consulting Group har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Mette Rosendal, og kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 90 11 57 68
E-postadresse: rosendal@considium.no
Adresse: Billingstadsletta 22, Postboks 115, N-1376 Billingstad

 

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.