Prosjektstyring-icon

Prosjektstyring

- Hvordan sikre at prosjektene dine leverer som avtalt

For mange prosjekter opplever forsinkelser, merkostnader og kvalitetsproblemer. Konsekvensene av dette er misfornøyde kunder og brukere, frustrerte medarbeidere og ledere, økte kostnader og dermed dårligere økonomiske resultater.

Vår tilnærming og arbeidsform

Vår tilnærming sikrer bedre forutsigbarhet og måloppnåelse i prosjektporteføljer og enkeltprosjekter gjennom en tre-trinns prosess:

 • Rigging
 • Etablere styringsplattform - sikre at et godt styringsgrunnlag er på plass
 • Styre gjennom prosjektsikringsmøter

Ofte ser vi en eller flere av disse årsakene til at prosjektene ikke går som ønsket:

 • Prosjektmålene er uklare eller ikke forankret i prosjektteamet
 • Uklare grensesnitt og svak samhandling mellom prosjekt og linjeorganisasjon, kunde, partnere eller leverandører og mellom delprosjekter/jobbpakker i prosjektet.
 • Prosjektet reagerer for sent eller svakt på avvik, trusler og muligheter
 • Frykten for å feile er større en gleden ved å vinne - det skaper et defensivt mindset der vi har ensidig fokus på hva som kan gå galt på bekostning av mulighetsrommet.
 • Fryktkultur der man er redd for konsekvensene når problemer flagges.
 • Manglende læring slik at de samme feilene gjøres om igjen
 • Rapporterings- og oppfølgingsprosesser som ser bakover og er opptatt av å forklare det som har skjedd.
058_te_considium-2416

Vi hjelper deg til bedre forutsigbarhet og resultater i dine prosjekt

Når vi jobber sammen med våre kunder for å bedre forutsigbarhet, og måloppnåelse i prosjekter er sentrale tema ledelse, samhandling, læring og styring. Vi gjør dette på tre ulike nivåer:

 1. Porteføljestyring - sikre fremdrift og resultat i prosjektene og utvikle læring på tvers av prosjektene i porteføljen
 2. Prosjektstyring - sikre fremdrift og resultat i et prosjekt, samt utvikle samhandling og læring i prosjektlederteamet
 3. Coaching av prosjektledere - støtte og sparring til prosjektledere for å utvikle lederrollen til en prosjektleder og hvordan hun/han kan jobbe med teamet sitt og interne og eksterne interessenter for å sikre fremgang og suksess

Portefølje- og prosjektstyring har mange fellesnevnere. Felles for begge er innføring av en ledelsesprosess vi kaller Prosjektsikring. 

117_te_considium-4160

Prosjektsikring bygger organisasjonens og prosjektenes evne til å å sikre forutsigbarhet underveis og sluttresultat i prosjektene:

 • Muligheter og trusler identifiseres tidlig slik at de kan håndteres kontrollert og planmessig - “early warning of bad news is second best to good news”
 • Økt eierskap og forpliktelse til prosjektmål og milepæler 
 • Økt læring på tvers av prosjekter/delprosjekter slik at:
  • ikke samme feil gjøres om igjen
  • nye prosjektledere raskere kommer i fart ved å få innspill og råd fra kollegaer med lenger erfaring
 • Bedre samhandling og dynamikk i prosjektledelsen og mellom prosjekt og linje
 • Bedre håndtering av avhengigheter og ressurskonflikter mellom prosjekter og delprosjekter
 • Identifiserer flaskehalser i organisasjon og prosesser slik at forbedringer som gir reell effekt kan gjennomføres

Vi har med suksess hjulpet kunder med svært ulike typer prosjekter innen infrastruktur, bygg og anlegg, energi, produktutvikling, forskning, teknologi, IT prosjekter og større organisasjonsutviklingsprosjekter.

057_te_considium-2403

Hva er det vi gjør

Vår tilnærming til prosjektsikring sikrer bedre forutsigbarhet og måloppnåelse i prosjektporteføljer og enkeltprosjekter gjennom en tre-trinns prosess:

1. Rigging
Målet med denne fasen er å avklare formater, deltagere, frekvens og en prosess tilpasset din kontekst og prosjektets/prosjektenes natur. Vi tar utgangspunkt i overordnede mål og utfordringsbilde for å sikre at vi adresserer det som er kritisk for å lykkes.


2. Etablere styringsplattform - sikre at et godt styringsgrunnlag er på plass
Det handler om å få opp og tydeliggjøre et godt grunnlag å styre ut fra. Her jobber vi sammen med prosjektleder, prosjektledergruppen (i store prosjekt) og prosjekteiere for å tydeliggjøre målene for prosjektet, vi definerer de viktige få milepælene med tydelig eierskap og avhengigheter mellom de og ikke minst så etablerer vi noen klare kjøreregler for hvordan prosjektet skal jobbe sammen for å sikre suksess.

3. Styre gjennom prosjektsikringsmøter
Hensikten med prosjektsikringsmøtet er å enes om hva som skal til for å sikre at milepæler og mål nås slik at prosjektet/prosjektene blir en suksess. 

I møtene brukes energien fremover på hva er det beste vi kan gjøre nå, fremfor å forklare hvorfor avvik har skjedd. Hver enkelt kommer forberedt og synliggjør avvik, trusler og muligheter sammen med forslag til tiltak og beslutninger og behov for hjelp. Jo tidligere problemer og muligheter meldes dess bedre. Da har prosjektet mulighet til å sette inn tiltak tidlig og kontrollert.

I møtet får den enkelte tilbakemedling på sine vurderinger og deltagernes samlede erfaring aktiveres for å enes om gode tiltak og nødvendige beslutninger fattes. 

På porteføljenivå er deltagere prosjekteier, prosjektledere og relevante linjeledere. Fokus er å sikre at enkeltprosjektene og porteføljen samlet levere som avtalt, avhengigheter mellom prosjektene, samt å identifisere systemiske flaskehalser på tvers av prosjektene.

På prosjektnivå er detagere prosjektlederteamet og fokus er å sikre at delprosjektene og prosjektet totalt sett har fremgang og når milepæler og mål, samt avhengigheter mellom delprosjektene.