Styreutvikling-icon

Styreutvikling

Vi har gjennom vårt arbeid observert et stort forbedringspotensial for styrer. Mange virksomheter gjennomfører ledelses- og ledergruppeutvikling og jobber aktivt med organisasjonsutvikling. Vi ser likevel at gode resultater i en organisasjon i høy grad er avhengig av hvordan styret opererer og hvordan styremedlemmene fungerer sammen.

Hva kan vi bidra med:

  • Styreutviklingsprosesser
  • Styreevalueringer
  • Styrekurs
  • Foredrag

Styrets oppgaver og rolle er regulert i lover. Dette er godt beskrevet i NUES anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse. Likevel er det ofte behov for å gå opp grenser mellom styret og daglig ledelse. Det er viktig å finne den rette balansen mellom kontroll og utvikling. En ubalanse her kan hemme styret i å bidra med verdiskapning for selskapet. Et annet vesentlig tema er samarbeidsforhold og det å opptre som et kollegium. Typiske tiltak som identifiseres i en styreutviklingsprosess er å sikre at alle styremedlemmer bidrar, at sammensetningen i styret tar utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier, at styret har ens oppfatning av virksomhetens ambisjon og at eier- og virksomhetsstyring fungere. Ikke minst er det viktig at styret heier på administrerende direktør, heller enn å sette kjepper i hjulene.

126_te_considium-4223

Tilnærming og arbeidsform

Når det oppstår konflikt av noe slag må du ikke vente og se om det går over. Når du merker det og det begynner å komme bekymringsmeldinger må du ta tak i det med en gang. Det kan dreie seg om behov megling mellom få personer, eller at deler av eller et helt arbeidsmiljø er preget av en konflikt.

iStock-664584862@2x

Konflikthåndtering – forutsetning og gjennomføring

For å oppnå et godt resultat er forutsigbart og systematisk arbeid som bygger på fire ufravikelige forhold helt avgjørende som forutsetning:

  • Arbeidet forankres i lederlinja slik at du som leder eier prosessen og resultatet
  • Alle berørte involveres – involvér så få som mulig, men tilstrekkelig mange
  • Arbeidet gjennomføres tydelig, oversiktlig og forutsigbart
  • Ikke avslutt arbeidet før varig endring er oppnådd 

Beskriv kjennetegnene på at situasjonen løst.

Gjør klare avtaler på rolle- og oppgavefordeling i gjennomføring av håndteringen. Hvem som er ansvarlig for at man kommer fram til en løsning, og hvem som har hvilke roller i gjennomføringen. 

Vi kartlegger situasjonen, hvem er involvert, hva er utløsende årsak og hva er eventuelt gjort tidligere for å finne løsning. Dette skjer gjennom samtaler med oppdragsgiver og i systematiske intervjuer av de involverte. Hver enkelt gir sin beskrivelse av situasjonen og forslag til hva som kan bringe løsning. Hver enkelt utfordres på å forplikte seg til å bidra til løsning.

Deretter setter vi inn nødvendige tiltak for å få til løsning. Vi må ikke avslutte før varig endring er oppnådd og avtaler om hvordan endringen skal ivaretas.

iStock-1085389362

Hva er målet med styreutvikling?

For styret

Skape gode premisser for styrets arbeid og klargjøre forventninger og forbedringsområder i styret. Slik kan styret bidra til at selskapets mål nås og dermed sikre verdiskapning for aksjonærene.

For valgkomiteen

Skape grunnlag for å vurdere styrets sammensetning og utviklingsbehov.

For administrerende direktør

Skjerpet bevissthet til styrets forventning og behov til deg som administrerende direktør. Bidra til bedre kvalitet i forberedelser og mer relevant dokumentasjon. Tydeliggjøre beslutningsprosessen i styrene.